Brandsma's Pleats

Biologisch Dynamische Melkveehouderij te Bolsward
 

Over Brandsma's Pleats

Sinds 1861 staat op Ugoklooster 1 in Bolsward onze melkveehouderij. Wij zijn de vijfde generatie Brandsma's in een bedrijf met een lange geschiedenis. Begin 2016 vonden we het tijd voor een hierbij passende naam. Als vanzelfsprekend ontstond Brandsma's Pleats.


Onze ouders Henk en Lamkje zijn in 1988 biologisch dynamisch gaan boeren.


Sinds het overlijden van onze vader Henk in juli 2013 zitten wij, Wytze en Hedwig, samen in maatschap. Wytze staat aan het hoofd van het bedrijf en woont samen met zijn partner Jet en hun dochter Eke op de pleats. Hedwig is er wekelijks een aantal dagen.

Jet & WytzeJet & Wytze

Koeien en schapen

We hebben zo'n 65 melkkoeien en zo'n 25 stuks jongvee. Daarnaast hebben we 15 schapen. De koeien staan zo lang mogelijk - meestal van april tot en met november - in de wei. Per koe hebben we ongeveer 1 hectare kruidenrijk grasland, zodat we zoveel mogelijk van eigen land kunnen voeren. 

Melken en beweiding

Sinds 2006 hebben wij een melkrobot, waardoor koeien zelf kunnen bepalen wanneer ze gemolken worden. Dit gaat 24 uur per dag door. We werken met zogenaamde ABC-beweiding en 'stripgrazen'.  Als de koe gemolken is kan ze naar buiten en gaat ze door een selectiepoort. Afhankelijk van het tijdstip laat de poort haar naar weiland A, B of C gaan. Van 5 tot 13 uur worden de koeien naar A gestuurd, van 13 tot 21 uur naar B en van 21 tot 5 uur naar C. In elk weiland geven we de koeien een 'strip' met gras waar ze kunnen grazen. Als deze 'strip' kaalgevreten is gaan de koeien vanzelf terug naar de stal om óf eerst gemolken te worden, óf direct door te gaan naar het volgende weiland. 

Voer

Onze weides zijn zeer gras- en kruidenrijk. We hebben meer dan 100 verschillende plantensoorten. Dit is belangrijk voor de gezondheid van de koe, voor de biodiversiteit en voor de bodem. Een belangrijke rol is weggelegd voor klaver, omdat het eiwitten bevat voor de koeien en omdat het stikstof bindt, wat belangrijk is voor het bodemleven.

Verder krijgen de koeien krachtvoer tijdens het melken. Zo krijgen ze extra vitaminen en mineralen binnen. 


Natuur- en weidevogelbeheer

De natuur speelt een belangrijke rol op Brandsma's Pleats. We genieten niet alleen van koeien en schapen, maar ook van de vele weidevogels en hazen in het land. Op 25 ha passen we uitgesteld maaibeheer toe, waar de weidevogels de tijd krijgen om hun jongen groot te brengen. Sinds 2015 is er een plas dras op het bedrijf, hier komen erg veel weidevogels op af. In 2016 hadden we hier 9 nesten van kievieten, grutto en tureluur.